Членом ассоціації може стати юридична або фізична особа, яка розділяє погляди Асоціації, маєнамір спільно діяти в напрямку досягнення цілей, що стоять перед Асоціацією, виконує Правила відповідального партнерства та своєчасно сплачує членські внески ( детальніше див. УАФХ-Положення-про-членські-внески-2018.)

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

ГС “Українська Асоціація функціонального харчування”

 

Стаття 1. Загальні  положення

1.1       Положення про членство та  членських внесків (далі – «Положення») розроблено у відповідності до Цивільного Кодексу України, Закону України Про громадські об’єднання , Cтатуту  ГС “Українська Асоціація функціонального харчування” (далі — «Асоціація»).

1.2       Положення визначає розмір та порядок сплати членських внесків, відповідальність членів Асоціації за несплату членських внесків, порядок припинення членства в Асоціації.

1.3       В Асоціації  встановлюються наступні  види членських внесків:

 • Вступний членський внесок
 • щорічний членський внесок;
 • цільовий членський внесок;
 • добровільний внесок, пожертва, та інші надходження.

1.4       Розмір вступних внесків, щорічних членських внесків та бюджет їх використання затверджуються щорічно на Загальних Зборах Асоціації, виходячи із реальних потреб Асоціації.

1.5       Розмір та умови сплати  цільових  внесків приймаються Правлінням Асоціації, виносяться і затверджуються на Загальні Збори Асоціації.  Про використання цільових членських, добровільних внесків та інших надходжень Правління Асоціації звітує на щорічних Загальних зборах Асоціації.

1.6       Сплата вступних та членських внесків є обов’язковою умовою членства в Асоціації.

1.7       Всі внески до Асоціації оплачуються  шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок.

1.8       Обов’язок по оплаті членських внесків вважається виконаним з моменту надходження коштів на поточний рахунок Асоціації.

 

Стаття 2. Оплата членських внесків

 • Вступний внесок – разовий обов’язковий внесок засновника або члена Асоціації, що сплачується при вступі до Асоціації в порядку та розмірах, визначених на щорічних Загальних зборах Асоціації. Сплата вступного внеску є однією з умов  членства в Асоціації.
  • Вступний внесок є ідентичним розміру річного членського внеску. Розмір вступних внесків визначається і затверджуються на Загальні Збори Асоціації.
  • Вступні внески сплачуються фізичними та юридичними особами до прийняття рішення уповноваженим органом Асоціації про прийом заявника в члени Асоціації у відповідності до Статуту. Платіжний документ (копія платіжного документу) про сплату вступного внеску додається до заяви про вступ в Асоціацію.
  • Підставою для видачі свідоцтва про членство в Асоціації є рішення Правління Асоціації про прийом в члени Асоціації та перерахування суми вступного внеску в повному обсязі.
  • Кожен Член Асоціації вносить (сплачує) вступний внесок у безготівковій формі, безпосередньо на поточний рахунок Асоціації, шляхом одноразового перерахування 100 (ста) процентів від розміру вступного внеску, визначеного відповідно до пп. 2.1.1 цього Положення.
  • Моментом прийняття (вступу) до Асоціації вважається дата прийняття рішення Правлінням Асоціації про прийняття кандидата до Асоціації.
  • Фактично сплаченою членом Асоціації сумою вступного внеску є сума грошових коштів, які поступили на поточний рахунок Асоціації. При цьому суми, сплачені членом Асоціації (або додатково зняті) на користь юридичної особи, що здійснювала переказ коштів на банківський рахунок Асоціації, як плата за надання послуг з переказу коштів, не входять до суми фактично сплаченого вступного внеску.
 • Щорічний членський внесок – періодичний обов’язковий внесок, що сплачується членами Асоціації в порядку та у розмірах, визначених відповідно до цього Положення.
  • Щорічний членський внесок є обов’язковий до оплати, сплачується Асоціації один раз на рік та дає право на членство в Асоціації протягом відповідного календарного року (з 1 січня поточного року по 31 грудня поточного року):
 • для кандидатів у члени Асоціації щорічний членський внесок, сплачується протягом 15 календарних днів з дати прийняття Правлінням Асоціації рішення про прийом кандидата у члени Асоціації;
 • для діючих членів Асоціації: щорічний внесок сплачується  не пізніше 15 січня відповідного року.
  • Цільовий внесок – разовий або періодичний обов’язковий внесок, що сплачується членами Асоціації в порядку та розмірах, визначених рішенням Правління Асоціації, за цільовим призначенням, для вирішення конкретних завдань, передбачених Статутом Асоціації,  в тому числі, для фінансування певних (цільових) програм.
   • Цільовий внесок — є обов’язковим  до сплати, розмір, умови та строки оплати визначаються  рішенням Правління Асоціації, затвердженим Загальними Зборами Асоціації.
  • Добровільний внесок, пожертва, та інші надходження – разовий або періодичний необов’язковий (добровільний) внесок, що сплачується до Асоціації її членами у розмірі, визначеному рішеннями органів управління членів Асоціації, для сприяння виконанню Асоціацією завдань, передбачених її Статутом. Добровільні членські внески є джерелом формування спільних фінансових фондів Асоціації, відповідно до положень про такі фонди, затверджених у встановленому Статутом порядку.
   • Рішення про внесення на рахунок Асоціації добровільного внеску, термін такого внесення, приймається членом Асоціації або будь-яким іншим особою самостійно, або рішенням Загальних зборів членів Асоціації.
   • Особа, яка добровільно прийняло рішення про внесення на рахунок Асоціації добровільного внеску, повідомляє про це Асоціацію шляхом направлення відповідного повідомлення на ім’я Президента Асоціації із зазначенням внеску і терміну його внесення.
   • Добровільні внески до Асоціації також можуть бути у вигляді майна (обладнання, автотранспорту тощо), прав користування інтелектуальною власністю, інших майнових прав.
   • Порядок передачі майна у власність Асоціації регулюється чинним законодавством України.
  • Вступні, щорічні, цільові та добровільні членські внески є незворотними. Грошові кошти, що надійшли, як сплата внесків згідно із цим Положенням, є власністю Асоціації.

 

Статя 3. Відповідальність за несплату внесків або несвоєчасну сплату внесків

 

 • У випадку прострочення строку оплати щорічного членського внеску діючим членом Асоціації понад 15 календарних днів — дія членства в Асоціації автоматично припиняється.
 • Поновлення статусу членства відбувається на загальних засадах відповідно Статуту Асоціації.
 • У випадку несплати або прострочення цільового внеску членом Асоціації Правління виносить питання на Правління щодо тимчасового припинення (призупинення) членства даної особи до моменту виконання таким членом його зобов’язання по оплаті членського внеску або щодо повного припинення його членства в Асоціації.
 • Призупинення членства в Асоціації передбачає зупинення  використання всіх прав та виконання обов’язків члена Асоціації.
 • Відновлення членства в Асоціації після його призупинення можливе протягом одного місяця з моменту погашення членом Агентства його заборгованості по оплаті членських внесків та відповідного рішення Правління.